cover photo

IsabelleOndricka

Send Message
Add as Friend
IsabelleOndricka

About Me

Basic Information

 • Gender

  Male
 • Birthdate

  1965-12-08
 • About me

  <h1>Cấu tr&uacute;c của bồn&nbsp;cầu treo trường</h1>
  <p>1 hệ thống toilet treo trường ho&agrave;n chỉnh cho ph&eacute;p tất cả c&aacute;c đường ống dẫn nước chuyển s&acirc;u v&agrave;o b&ecirc;n trong tường, l&yacute; tưởng với những ph&ograve;ng vệ sinh c&oacute; s&agrave;n nh&agrave; x&acirc;y bằng b&ecirc; t&ocirc;ng, kh&ocirc;ng thể gắn những đường ống nước.</p>
  <p>cấu tạo của toilet treo tường gồm c&aacute;c phần ch&iacute;nh: k&eacute;t nước, b&agrave;n cầu v&agrave; cơ cấu xả.</p>
  <p><a href="https://hita.com.vn/bon-cau-treo-tuong-262.html"><img src="https://i.imgur.com/6dnOi4s.jpg" /></a></p>
  <h2>cấu tạo của 1 chiếc <a href="https://hita.com.vn/bon-cau-253.html">bồn cầu</a> treo tường ho&agrave;n chỉnh:</h2>
  <ul>
  <li>k&eacute;t nước</li>
  </ul>
  <p>Kh&ocirc;ng giống k&eacute;t nước của c&aacute;c toilet b&igrave;nh thường, k&eacute;t nước của toilet gắn tường t&aacute;ch biệt với b&agrave;n cầu. N&oacute; được gắn trực tiếp l&ecirc;n tường ph&ograve;ng tắm, ngay tr&ecirc;n b&agrave;n cầu. Tất cả ống dẫn dẫn nước được thiết kế chạy v&agrave;o b&ecirc;n trong tường.</p>
  <p>một k&eacute;t nước gắn tường l&yacute; tưởng cho c&aacute;c trường hợp cần diện t&iacute;ch kh&ocirc;ng gian bởi n&oacute; cho ph&eacute;p b&agrave;n cầu của toilet được gắn liền với tường, chiếm &iacute;t diện t&iacute;ch to&agrave;n bộ của s&agrave;n nh&agrave;.</p>
  <p>th&ocirc;ng thường, khung toilet l&agrave;m từ hợp chất của sắt v&agrave; c&aacute;c kim loại kh&aacute;c, chống b&agrave;o m&ograve;n v&agrave; cam đoan chịu được tải trọng của bồn cầu cũng như người d&ugrave;ng. C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng phải bận t&acirc;m về vấn đề sửa chữa hay lắp đặt b&igrave;nh nước gắn tường bởi n&oacute; nằm s&acirc;u trong tường n&ecirc;n tr&aacute;nh khả năng r&ograve; nước v&agrave; gỉ s&eacute;t.</p>
  <p>b&agrave;n cầu được l&agrave;m từ sứ, gắn trực tiếp l&ecirc;n tường nh&agrave; vệ sinh. Thiết kế hiện đại ph&ugrave; hợp &amp; thuận tiện cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, đảm bảo yếu tố mỹ quan, rất vệ sinh.</p>
  <p>Khi bồn toilet được treo tr&ecirc;n tường, diện t&iacute;ch s&agrave;n ph&ograve;ng vệ sinh đặt dưới toilet sẽ lu&ocirc;n kh&ocirc; tho&aacute;ng, cho ph&eacute;p gạch l&aacute;t s&agrave;n ph&ugrave; hợp &amp; thống nhất với gạch l&aacute;t tr&ecirc;n tường nh&agrave; vệ sinh, kh&ocirc;ng c&oacute; điểm gi&aacute;n đoạn như khi bạn d&ugrave;ng toilet b&igrave;nh thường. Điều n&agrave;y tạo một tổng thể sắp xếp ph&ugrave; hợp, linh hoạt.</p>
  <ul>
  <li>cơ chế tho&aacute;t nước nằm trong tường:</li>
  </ul>
  <p>cơ cấu xả rửa của toilet treo trường được thiết kế tiện lợi trong cả sử dụng v&agrave; bảo dưỡng. Mọi phần trong Cấu tr&uacute;c của hệ thống xả được thiết kế thống nhất, giản đơn với c&aacute;c ống nước linh hoạt, chắc chắn.</p>
  <p>c&aacute;c sự cố hư hỏng c&oacute; thể xảy ra giống như c&aacute;c toilet b&igrave;nh thường. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, bởi v&igrave; nguy&ecirc;n l&yacute; nằm s&acirc;u trong tường n&ecirc;n cơ chế xả rửa nhanh ch&oacute;ng v&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y ồn.</p>
  <ul>
  <li>hướng dẫn bố tr&iacute;&nbsp;bồn toilet treo tường:</li>
  </ul>
  <p>bảo đảm những gia cố quan trọng cho tường nh&agrave; tắm trước khi tiến h&agrave;nh bố tr&iacute; khung đỡ. Ch&uacute; &yacute; khung đỡ phải c&aacute;ch tường tối thiểu từ 170 đến 190 mm.</p>
  <p>bố tr&iacute; c&aacute;c ống dẫn dẫn nước &amp; dựng khung đỡ với 2 thanh chịu lực.</p>
  <p>Sau khi dựng khung ho&agrave;n chỉnh, tiến h&agrave;nh đặt tấm ốp cho b&igrave;nh nước.</p>
  <p>Đo chiều d&agrave;i ống dẫn tho&aacute;t sao cho khớp với bệ ngồi rồi treo bệ l&ecirc;n hai thanh chịu được t&aacute;c dụng lực đ&atilde; gắn l&ecirc;n khung đỡ trước đ&oacute;.</p>
  <ul>
  <li>Ho&agrave;n thiện việc lắp đặt bồn cầu gắn tường.</li>
  </ul>
  <p>Việc lắp đặt một chiếc bồn cầu &acirc;m tường đ&ograve;i hỏi người thợ c&oacute; tay nghề cao v&agrave; hiểu r&otilde; được nguy&ecirc;n l&yacute; lắp đặt n&ecirc;n nếu gia chủ chưa c&oacute; kinh nghi&ecirc;m thực tế th&igrave; đừng n&ecirc;n tự &yacute; bố tr&iacute;. Thay v&agrave;o đ&oacute;, h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với người được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản hoặc đội ngũ kỹ thuật của C&ocirc;ng ty HITA (trường hợp bạn mua thiết bị tại đại l&yacute; v&agrave; trang chủ của ch&uacute;ng t&ocirc;i) nh&eacute;.</p>
  <p>tại Cửa h&agrave;ng của C&ocirc;ng ty HITA, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; trưng b&agrave;y rất nhiều mặt h&agrave;ng bồn cầu gắn tường thuộc rất nhiều h&atilde;ng v&agrave; kh&aacute; phong ph&uacute; về h&igrave;nh d&aacute;ng, kh&aacute; nhiều mức gi&aacute;,&hellip; h&atilde;y truy cập ngay website của Cty Hita để nhận b&aacute;o gi&aacute; b&agrave;n cầu gắn tường cụ thể nh&eacute;!</p>
  <p>Hi vọng những kiến thức m&agrave; Cty Hita vừa cung cấp vừa rồi c&oacute; thể gi&uacute;p c&aacute;c bạn t&igrave;m kiếm được một chiếc bồn toilet treo trường thật ưng &yacute; &amp; th&iacute;ch hợp với điều kiện của m&igrave;nh nh&eacute;!</p>
  <p><img src="https://i.imgur.com/6dnOi4s.jpg" /></p>

Contact Information

Education

Member since
Tuesday, 03 December 2019 09:23
Last online
5 days ago

Friends

No friends yet.